مدیریت مدیریت

دکتر مصطفی اویسی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتری علف های هرز
مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026
پست الکترونیکی: moveisi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://utcan.ut.ac.ir/~moveisi

 

سایر همکاران سایر همکاران

 

نیره بسلانپور

مسئول دفتر معاونت

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026

دکتر علی کشاورزی

رئیس اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026

مهندس حمیدرضا حدادی

رئیس اداره خدمات دانشجویی

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026

 

 
         
   

سید فخرالدین موسوی

کارپرداز

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026

حاتم قهرمانی

معاون اداره خدمات دانشجویی در امور خوابگاه برادران

تلفن: 32222069-026
فکس:  32818700-026

لاله کوه بر

معاون اداره خدمات دانشجویی در امور خوابگاه خواهران

تلفن: 32809797-026
فکس:  32818700-026

 

 

 

دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری