خوابگاه ها خوابگاه ها

خوابگاه های دانشجویی بـه عنوان یکی از امکانـات رفاهی پـردیس مکانی است که  دانشجویان حـائز شرایط در طول تحصیل به صورت فـردی یا گروهی برای اقـامت و استراحت، بخشی از اوقـات خود را برابر مقـررات، در آن می گذرانند. لذا، برای دستیابی به هدف مذکور آگاهی از اطلاعات و مقررات مربـوط به خوابگاه بـرای شما عزیزان واجد شـرایط ضروری می بـاشد که در هنگام ثبت نام خوابگاه در فـرم مخصوص ذکر شده است و رعایت تمام موارد آن الزامی می باشد. در پـردیس کشاورزی و منـابع طبیعی یک بـاب خوابگاه متاهلین، 4 باب خوابـگاه برادران و 4 باب خوابگاه خواهران وجود دارد. مدیریت مهمانسرای دانشجویـی نیز برعهده مدیریت کوی دانشجویان می باشد.

توصیه می شود مقررات خوابگاه ها را از طریق مسئولین خوابگاه ها، دریافت و مطالعه نمایید. دانشجویان موظف هستند بر اساس مقررات صندوق رفاه دانشجویان، هزینه خوابگاه را در ابتدا هر ترم به حساب صندوق رفاه واریز و از تخفیف بهره مند گردند.

 

همکاران همکاران

     

حاتم قهرمانی
مدیریت کوی برادران

 

تلفن: 32222069-026
داخلی: 457
فکس:  32818700-026

 

لاله کوه بر
مدیریت کوی خواهران

 

تلفن: 32809797-026
داخلی: 397
فکس:  32818700-026