مدیریت مدیریت

 

دکتر مصطفی اویسی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتری علف های هرز
مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026
پست الکترونیکی: moveisi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: 
http://can.ut.ac.ir/member/oveisi.aspx

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر معاونت:

فاطمه طالبی سالستانی

 

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026

 

 

سایر همکاران سایر همکاران

   

مهندس اکبر فضل الهی

رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه

تلفن: 32819257-026
فکس:  32818700-026

نادر جعفری کلهری

رئیس اداره خدمات دانشجویی

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026

 

عباس خداوردیلو

مدیریت امور تغذیه

تلفن مستقیم: 32813500-026
تلفن: 32224022-026   داخلی: 596
فکس:  32818700-026

 

 
         
   

سمیه آذرحق

مدیریت کوی خواهران

تلفن: 32809797-026
فکس:  32818700-026

حاتم قهرمانی

مدیریت کوی برادران

تلفن: 32222069-026
فکس:  32818700-026

دکتر حمیدرضا کشاورزی

مدیریت واحد تربیت بدنی

تلفن: 32247428-026
داخلی: 315
فکس:  32818700-026

 

 

 

دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری