مشاوره مشاوره

دفتر مشاوره دانشجویی پردیس که در اردیبهشت ماه 1374 تاسیس شده است، با به کار گیری متخصصان مشاوره، روانشناسی و روانپزشک در قالب دو بخش مشاوره و درمان، و آموزش و بهداشت روان فعالیت می کند.

بخش مشاوره و درمان

وظایف و اختیارات این واحد عبارتند از :

  •   ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی
  •    کمک به حل مشکلات معیشتی
  •    درمان ناراحتی های عصبی و روانی
  •    ارائه خدمات مشاوره تحصیلی، خانوادگی، عاطفی، روانپزشکی، و... .

 

بخش آموزش و بهداشت روان

وظایف و اختیارات این واحد عبارتند از :

  • آموزش بهداشت روانی در زمینه های مختلف تحصیلی، شغلی، شخصیتی و عاطفی
  • انتشار و توزیع بروشورهای اطلاعاتی و پیام های بهداشت روان در خوابگاه ها، گروه های آموزشی و سایر مکان های تجمع دانشجویان
  • توزیع ماهنامه نشریه پیام مشاور بین دانشجویان
  • شناسایی و خریداری کتاب های متناسب با مشکلات دانشجویان و ارائه آنها به صورت امانت به دانشجویان
  •  دعوت از کارشناسان روان شناسی و مشاوره جهت برگزاری جلسات سخنرانی، نقد موضوعات روانی اجتماعی، کارگاه های آموزشی بهداشت روانی، آموزش های گروهی و ...
  • برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنانی که ارتباط مستقیم با دانشجویان دارند.

 

 

 

 

 

 

همکاران همکاران

     
 

 

محمد روشنی 
سرپرست مرکز مشاوره

 

تلفن: 32813000-026
داخلی: 403 و 471

 

 

زهرا باغستانی
کارشناس مرکز مشاوره

 

تلفن: 32813000-026
داخلی: 403 و 471

 

دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری