نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر مصطفی اویسی به عنوان معاون برتر فرهنگی و خانم کوه بر به عنوان کارشناس برتر فرهنگی در اختتامیه سومین جشنواره فرهنگ

انتخاب دکتر مصطفی اویسی به عنوان معاون برتر فرهنگی و خانم کوه بر به عنوان کارشناس برتر فرهنگی در اختتامیه سومین جشنواره فرهنگ


در سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران دکتر مصطفی اویسی به عنوان معاون فرهنگی برگزیده دانشگاه تهران و خانم لاله کوه بر به عنوان کارشناس فرهنگی برگزیده دانشگاه تهران انتخاب شدند.