نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خوابگاه ها

خوابگاه ها


خوابگاه های دانشجویی بـه عنوان یکی از امکانـات رفاهی پـردیس مکانی است که  دانشجویان حـائز شرایط در طول تحصیل به صورت فـردی یا گروهی برای اقـامت و استراحت، بخشی از اوقـات خود را برابر مقـررات، در آن می گذرانند. لذا، برای دستیابی به هدف مذکور آگاهی از اطلاعات و مقررات مربـوط به خوابگاه بـرای شما عزیزان واجد شـرایط ضروری می بـاشد که در هنگام ثبت نام خوابگاه در فـرم مخصوص ذکر شده است و رعایت تمام موارد آن الزامی می باشد. در پـردیس کشاورزی و منـابع طبیعی یک بـاب خوابگاه متاهلین، 4 باب خوابـگاه برادران و 4 باب خوابگاه خواهران وجود دارد. مدیریت مهمانسرای دانشجویـی نیز برعهده مدیریت کوی دانشجویان می باشد.

توصیه می شود مقررات خوابگاه ها را از طریق مسئولین خوابگاه ها، دریافت و مطالعه نمایید. دانشجویان موظف هستند بر اساس مقررات صندوق رفاه دانشجویان، هزینه خوابگاه را در ابتدا هر ترم به حساب صندوق رفاه واریز و از تخفیف بهره مند گردند.