نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست

ریاست


 

دکتر مصطفی اویسی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتری علف های هرز
مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026
پست الکترونیکی: moveisi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: 
http://can.ut.ac.ir/member/oveisi.aspx

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر معاونت:

فاطمه طالبی سالستانی

 

تلفن: 32235384-026
فکس:  32818700-026