شهادت سردار دلها

فرمانده دلها، حاج قاسم.
امان از فقدان تلخ تو... شهادت تو اما مکبر شجاعت است و خون تو در رگهایمان مقاومت را هزار جوانه خواهد زد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری