عدم دفاع بعد از تاریخ 1397/6/31 برای افراد مشمول و دانشجویان با سنوات مجاز

به استحضار می رساند دفاع دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی ، پس از اتمام مهلت درج شده در معافیت تحصیلی، مورد تأیید سازمان نظام وظیفه نمی باشد. عدم رعایت این امر مشکلات عدیده ای را برای دانشجویان مذکور و اداره کل خدمات آموزشی به وجود آورده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تادانشجویان مشمول، قبل از اتمام معافیت تحصیلی دفاع نمایند.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری