نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاوره

مشاوره


دفتر مشاوره دانشجویی پردیس که در اردیبهشت ماه 1374 تاسیس شده است، با به کار گیری متخصصان مشاوره، روانشناسی و روانپزشک در قالب دو بخش مشاوره و درمان، و آموزش و بهداشت روان فعالیت می کند.

بخش مشاوره و درمان

وظایف و اختیارات این واحد عبارتند از :

  •   ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی
  •    کمک به حل مشکلات معیشتی
  •    درمان ناراحتی های عصبی و روانی
  •    ارائه خدمات مشاوره تحصیلی، خانوادگی، عاطفی، روانپزشکی، و... .

 

بخش آموزش و بهداشت روان

وظایف و اختیارات این واحد عبارتند از :

  • آموزش بهداشت روانی در زمینه های مختلف تحصیلی، شغلی، شخصیتی و عاطفی
  • انتشار و توزیع بروشورهای اطلاعاتی و پیام های بهداشت روان در خوابگاه ها، گروه های آموزشی و سایر مکان های تجمع دانشجویان
  • توزیع ماهنامه نشریه پیام مشاور بین دانشجویان
  • شناسایی و خریداری کتاب های متناسب با مشکلات دانشجویان و ارائه آنها به صورت امانت به دانشجویان
  •  دعوت از کارشناسان روان شناسی و مشاوره جهت برگزاری جلسات سخنرانی، نقد موضوعات روانی اجتماعی، کارگاه های آموزشی بهداشت روانی، آموزش های گروهی و ...
  • برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنانی که ارتباط مستقیم با دانشجویان دارند.

 

لیست متخصصین مرکز مشاوره پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

 

راهنمای چگونگی دسترسی دانشجویان به خدمات مشاوره و روان درمانی مرکز مشاوره