نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران تغذیه

همکاران تغذیه


   

نادر جعفری کلهری

مدیریت امور تغذیه

تلفن مستقیم: 32813500-026
تلفن: 32224022-026   داخلی: 596
فکس:  32818700-026

عباس خداوردیلو

صاحب جمع اموال

مسئول اتوماسیون تغذیه

تلفن مستقیم: 32813500-026
تلفن: 32224022-026   داخلی: 514
فکس:  32818700-026

اسماعیل قربانی

اپراتوراتوماسیون تغذیه

تلفن مستقیم: 32813500-026
تلفن: 32224022-026   داخلی: 514
فکس:  32818700-026