کارگاه آموزشی مدل ارتباطی DISC ویژه اساتید محترم پردیس برگزار گردید

کارگاه آموزشی مدل ارتباطی DISC ویژه اساتید محترم پردیس توسط مرکز مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در  23/10/97 برگزار گردید.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری