اداره امور فرهنگی و فوق برنامه اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

از سیاست های اصلی دانشگاه ارتقاء سطح فرهنگ دانشگاهیان و به تبع آن، ارتقاء سطح فرهنگی جامعه می بـاشد. مدیریت فـرهنگی در حقیقت حـوزه ای است که به نمایندگی ازمدیریت دانشگاه مسئولیت مستقیم در قبـال فعالیت های فرهنـگی را دارد و بـر اساس سیاست گذاری های شورای فـرهنگی و بـا هماهنگـی ریاست دانشگاه، و بـا بهره گیری از نیروهـای نهفته در بطن گـروه ها و نهادهای دانشجویی و فرهنگی فعالیت می نماید.

ترویج و تعمیق فرهنگ ناب اسلامی، آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمک به شکوفایی و توسعه فعالیت های فرهنگی و سیاسی اجتماعی دانشجویان در قالب مقررات دانشگاه، تعظیم به شعائر اسلامی، گرامیداشت فعالیتهای مذهبی و ملی، و همچنین توجه و  برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان به شرح زیر، از اهم فعالیت های این حوزه می باشد:

 • برنامه ریزی برای ارتقاء سطح فرهنگ اسلامی دانشگاهیان در کلیه زمینه ها
 • زمینه سازی برای آشنایی و برقراری ارتباط دانشجویان با نهادها و موسسات علمی، فرهنگی و آشنایی با عالمان، دانشمندان و فرزانگان
 • برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی کشور
 • ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های قانونی تشکلهای سیاسی و فرهنگی دانشجویان و نظارت بر آنان
 • توسعة هماهنگی و همدلی بیشتر در بین تشکلهای سیاسی، فرهنگی دانشجویان
 • غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و کمک به کسب مهارت های جامعه پذیری
 • ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه آثار فرهنگی و هنری
 • تهیه و عرضه محصولات فرهنگی، هنری، آموزشی
 • حمایت و پشتیبانی از تولید و انتشار نشریات دانشجویی
 • تشکیل، حمایت و پشتیبانی از انجمن های علمی دانشجویی
 • تشکیل، حمایت و پشتیبانی از کانون های فرهنگی هنری

همکاران همکاران

 

 

 

                                                                                                      

 

کارشناس امور رسانه

تلفن: 32235384-026

       فکس:  32818700-026       

 

مهندس اکبر فضل الهی             

رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه       

      تلفن: 32819257-026            
فکس:  32818700-026   

   

میلاد رضائی

                    کارشناس فرهنگی                         تلفن: 32819257-026   

         فکس:  32818700-026  

 

                                                                                                           

 

امور اجرایی- مسئول اماکن فرهنگی حوزه معاونت فرهنگی

تلفن: 32819257-026
فکس:  32818700-026

     

 

 کارشناس امور کانون ها

تلفن: 32819257-026
فکس:  32818700-026

 

 

 

دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری