وام دانشجویی وام دانشجویی

بـه منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد استـعدادهـا و کمک بـه وضع تحصیـلـی و معیشت دانشجویـان مستعد و کـم بضـاعت و همچنین تأمیـن بخشی از هزینه های دانشجویـان بـر طبق آیین نامه ها و ضوابط، و تشویـق دانشجویان ممتـاز و نمونه، واحد کارشناسی از طریق صندوق رفاه دانشجویان اقدام به اعطاء وام و تسهیلاتی مانند بیمه خدمات درمانی، بیمه حوادث و غیره می نماید. همچنین تسویه حساب دانش آموختگان پردیس نیز بر عهده این واحد می باشد.

دانشجویان متقاضی وام تحصیلی، و وام شهریه ( مخصوص دانشجویان نوبت دوم- شبانه) لازم است در ابتدای هر نیمسال، تقاضای خود را به صورت مکتوب، تحویل دهند. دانشجویان ممتاز( به لحاظ علمی) می توانند وام با مبلغ بالاتری را دریافت دارند. همچنین در صورت بروز بیماری های حاد، و ارائه مدارک لازم، وام موارد خاص به متقاضیان تعلق می گیرد.

وام ضروری برای موارد ضروری از قبیل خرید وسایل کمک آموزشی، خرید وسایل پزشکی و طبی، ... با ارائه درخواست کتبی، قابل پیگیری می باشد.

ودیعه مسکن نیز به دانشجویان متاهل، طی ضوابط خاص قابل پرداخت می باشد.

چنانچه دانشجویانی بیمه خدمات درمانی نمی باشند می توانند در ابتدای سال تحصیلی، به واحد کارشناسی مراجعه نموده و طبق ضوابط از دفترچه بیمه بهره مند گردند.

همکاران همکاران

 

     

اعظم کاظمی


کارشناس امور وام دانشجویان
 

تلفن: 32818700-026
داخلی: 316
فکس:  32818700-026

تکتم کلانترنیا


کارشناس تسویه حساب
 

تلفن: 32818700-026
داخلی: 316
فکس:  32818700-026

ناهید سعیدی

 

کمک کارشناس تسویه حساب


تلفن: 32818700-026
داخلی: 316
فکس:  32818700-026